Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op ‘Gazprom Energy voetbalspel’ actie, hierna te noemen “de Actie”. 

1.2 De Actie wordt georganiseerd door Gazprom Marketing & Trading Retail Limited (Gazprom Energy) gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Utopialaan 48 (ingeschreven bij de kamer van koophandel onder kvk-nummer: 55351727), hierna te noemen “de Organisator”, en heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de naamsbekendheid van Gazprom Energy. 

1.3 Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.

2. Actieperiode

2.1 Je kunt iedere maand deelnemen aan de Actie en kans maken op de prijzen, zolang de voorraad strekt. 

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie vindt plaats op de Organisator aangegeven wijze.

3.2 Een deelnemer betreft een natuurlijke  persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname. Organisator is te allen tijde bevoegd om de deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen. Minderjarige deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Organisator is te allen tijde bevoegd de deelnemer om bewijs daarvan te vragen..

3.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

3.4 De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.

3.5 Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

3.6 Er geldt geen beperking ten aanzien van het maximum aantal deelnames.

3.7 Deelnemers maken per actieperiode van een maand 1 keer kans op een prijs. Mocht de situatie zich voordoen dat een persoon zich meerdere keren voor het spel heeft ingeschreven en binnen de actieperiode meerdere prijzen wint, dan komt deelnemer slechts voor 1 prijs in aanmerking.    

4. Prijs en aanwijzing winnaars

4.1 De prijzen variëren maandelijks.

4.2 De prijzen zullen na afloop van de maandelijkse actieperiode grotendeels per post verstuurd worden naar de winnende deelnemers. De Organisator streeft ernaar de prijs binnen 2 weken nadat deze beschikbaar is geworden te verzenden. Vertragingen en/of andere onvolkomenheden wegens de postverzending voorbehouden.

4.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste NAW gegevens. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.

4.4 Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of overgedragen aan derden.

4.5 Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

4.6 Indien een prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de Organisator.

5. Overig

5.1 Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.2 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd. 

5.3 De Organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.

5.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

5.5 Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of andere onregelmatigheden, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

5.6 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Organisator het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.7 Vragen en/of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de website van de Organisator. 

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie en/of de door de Organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.

6.2 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in welke vorm dan ook in onder meer doch niet uitsluitend de software, de computer, het internet, de gegevensdrager, waardoor de deelnemer niet, niet tijdig, gebrekkig, door Organisator is ontvangen. 

6.3 De Organisator is, behoudens opzet of grove schuld, niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan.

7. Privacy

7.1 Uiteraard is Organisator zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat De persoonsgegevens zijn onderworpen aan de toepasselijke nationale privacywetgeving. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Het staat Organisator vrij de gegevens aan één of meerdere direct of indirect aan haar gelieerde entiteiten ter beschikking te stellen. In geval van een wettelijke verplichting staat het Organisator vrij de gegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten te verstrekken. 

7.2 De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.

7.3 Met deelname aan de Actie geef je toestemming aan de Organisator om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

8 Slotbepalingen

8.1 “Gazprom Energy" is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.

8.2 De Organisator is gerechtigd deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of de actie te annuleren.  

8.3 De Actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen versie 2014.

8.4 Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.5 Alle geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank Oost-Brabant, locatie te 's-Hertogenbosch.