Privacybeleid

Privacybeleid - www.gazprom-energyvoetbalspel.nl

Bij Gazprom Energy hechten we veel waarde aan de bescherming en het respecteren van uw privacy.

Dit beleid (samen met ons cookiebeleid) bepaalt hoe we uw persoonsgegevens behandelen. Lees het aandachtig.

Dit beleid betreft:

·         gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen om u een unieke code te kunnen sturen voor het voetbalspel

·         gegevens die wij van u verzamelen via onze website

Voor de toepassing van de regelgeving inzake gegevensbescherming geldt als gegevensbeheerder Gazprom Marketing & Trading Retail Limited (Nederlandse filiaal) t/a Gazprom Energy, een vennootschap die is geregistreerd in Londen, VK, met kantoor aan Utopialaan 48, 5232 CE, 's-Hertogenbosch, Nederland.

Onze website bevat links naar andere websites die beheerd worden door derden (inclusief het gebruik van cookies). Als u een gebruiker bent van deze links, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe deze derden uw gegevens zullen gebruiken. Zodra u onze website verlaat met behulp van deze links, hebben we geen controle meer over informatie die wordt ingediend of verzameld door derden en zijn we niet meer verantwoordelijk voor deze andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze andere websites.

Welke informatie verzamelen we van u en hoe verzamelen we die?

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

·           Informatie die u ons geeft zodat wij u een unieke code kunnen geven voor het voetbalspel en informatie over waar wij de prijs naartoe kunnen sturen als u het spel wint. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres en uw thuisadres als u een prijs wint.

Gebruik van de website

·         Informatie die u verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.gazprom-energyvoetbalspel.nl (‘onze site’). Dit omvat alle informatie verstrekt op het moment van de aanvraag van de unieke code om mee te doen aan het voetbalspel

·         Details van uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waar u toegang toe hebt.

·         We kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief — waar beschikbaar — uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van onze gebruikers. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een individu.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Zo kunnen we voor goede ervaringen zorgen als u onze website bezoekt en kunnen we ook onze website verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en hoe we ze verwijderen, verwijzen we naar ons Cookies-beleid.

Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

·                     Om u een unieke code te geven voor het voetbalspel

·                    Als u winnaar bent van het spel

·                    Reageren op uw vragen en verzoeken

De kwaliteit van onze diensten en doeltreffendheid van onze website garanderen

·                    Informatie, producten of diensten verstrekken die u van ons vraagt.

·                    Ervoor zorgen dat de inhoud van onze site op de meest efficiënte manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw computer.

·                    Toegang geven tot beperkte delen van de website.

Interne zakelijke doelen

·         Voor interne doeleinden, zoals interne controles, website- en systeembeheer, interne audits.

Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomen

·         Indien nodig de toepasselijke wetten naleven.

Op welke grond hebben wij het recht uw gegevens te verwerken?

In de meeste gevallen verwerken we uw gegevens om u een code te kunnen sturen waarmee u mee kunt doen aan het voetbalspel.

Indien de verwerking niet gerelateerd is aan het spel, verwerken we uw gegevens op één van de volgende gronden:

·         Onze legitieme belangen.

·         U hebt ons duidelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken.

·         Zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze contractuele overeenkomsten na te komen.

Hoe lang zullen we uw gegevens bewaren?

Tenzij de toepasselijke wetten een langere bewaarperiode voorschrijven, zullen we uw gegevens bewaren zolang het spel actief is en voor een extra periode daarna om alle openstaande kwesties of vragen te behandelen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het spel. We zullen de bewaartermijnen periodiek herzien om te controleren of deze gepast zijn. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Als u niets van ons wilt horen, kunt u contact opnemen met ons via marketingnl@gazprom-energy.com. We verwijderen uw gegevens onmiddellijk.

Aan wie geven we uw informatie door?

Onze dienstverleners

We geven informatie door aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Tijdens de looptijd van het spel kunnen de identiteit en de categorieën van derden waarschijnlijk veranderen. Uw gegevens worden alleen door onze externe dienstverleners gebruikt om de gevraagde diensten aan ons te leveren en elke dienstverlener is onderworpen aan een reeks voorwaarden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

We gebruiken de volgende soorten externe dienstverleners om aan ons diensten te verlenen:

·         Leveranciers van websitebeheer- en hostingdiensten

·         Aanbieders van voetbalspelsoftware

·         Aanbieders van e-mailcommunicatietools

·         Externe controleurs, indien nodig om onze wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen

·         Prijzen voetbalspel

Andere derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden meedelen:

·         Indien we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de beoogde verkoper of koper van die activa

·         Indien u de bekendmaking van informatie aan een derde vraagt of toelaat

Indien Gazprom Energy of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die Gazprom Energy over zijn klanten bewaart, deel zullen uitmaken van de overgedragen activa

·         Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke en regelgevende verplichting na te komen; onze voorwaarden, leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of de rechten, het eigendom of de veiligheid van Gazprom Energy, onze klanten of anderen te beschermen.

Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

·         Het recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens

·         Het recht op toegang tot en/of op rectificatie of uitwissing van uw persoonsgegevens

·         Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren en/of u zich daartegen te verzetten

·         Het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing enkel op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens

·         In beperkte omstandigheden kunt u het recht hebben persoonsgegevens te ontvangen in een formaat dat naar een andere entiteit kan worden verzonden

·         Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in het kader van dit privacybeleid, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende overheid. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u de details van uw lokale toezichthoudende autoriteit [hier] vinden

U kunt al deze rechten trachten uit te oefenen door uw informatie online (waar mogelijk) bij te werken of door een schriftelijk verzoek te sturen naar marketingnl@gazprom-energy.nl.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan ons privacybeleid kunnen aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, in voorkomend geval, via e-mail aan u worden meegedeeld.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan marketingnl@gazprom-energy.nl.